Farm Fresh

790 Lake Havasu Ave N #4
Lake Havasu, AZ 86404
(928) 733-6339